logo230

Architectuurcentrum | aMb
Park Makeblijde
Oud Wulfseweg 3
3992 LT Houten
lijnd  
 
lijnd
 
Jaren
> 2012
> 2011
 
lijnd
Sponsors / Partners
 
nvtl  
alt  
mbkl  
lijnd  
Links  
Stimuleringsfonds Creatieve Industrie  
NVTL  
Alterra Wageningen UR  
Makeblijde  
   
   
   
   
   
   
ARCHITECTUURCENTRUM | aMb
Home
Agenda Nieuwsbrief Architectuurcentrum Educatie Projecten me Publicatie me Organisatie me Contact
LS
Kaart gemeente Houten
Architecture Centre
| aMb

Architectuurcentrum | aMb is een dynamisch landschaps- en architectuurcentrum in de gemeente Houten. Een regionaal kennis- en activiteiten centrum voor het oplossen, verkennen, uitwisselen en creëren van aan ruimtelijke ordening gerelateerde vraagstukken.
Wij faciliteren gesprekken en debatten - en brengen kennis en ideeën op het gebied van architectuur, landschap, ecologie, klimaat, eigenaarschap en sociaal culturele identiteit(en) in kaart.

Missie De stad Houten is een voormalige groeigemeente annex vinexlocatie omringd door de buitengebieden de Kromme Rijn en het eiland Schalkwijk. In het buitengebied bevinden zich de dorpskernen 't Goy, Schalkwijk, Tull en 't Waal, Honswijk en De Heul. Het Amsterdam-Rijnkanaal scheidt de bebouwde kom van het eiland Schalkwijk als grootste groene buitengebied.
Integrale aanpak Architectuurcentrum | aMb heeft de afgelopen jaren een positie verworven als lokaal en regionaal kennis- en activiteiten centrum voor het oplossen, verkennen, uitwisselen en creëren van aan ruimtelijke ordening gerelateerde vraagstukken. Wij willen onze ondersteunende rol blijvend versterken en uitvergroten tot een breder dynamische platform en netwerk. Zo faciliteren we het uitwisselen van ervaringen, kennis en ideeën op het gebied van architectuur, landschap, ecologie, klimaat, eigenaarschap en sociaalculturele identiteit(en).

Uitwisseling Het buitengebied typeert zichzelf met een sterk sociaal en cultuurhistorische zelfbewustzijn, een agrarische ´do it yourself´-mentaliteit en veel lokale kennis op het gebied van duurzaam land(schap)beheer en agrarische productie.
Binnen de bebouwde kom woont een relatieve hoog opgeleide populatie van forensen met een sterk (zelf)organiserend vermogen en veel belangstelling voor duurzaamheid en ecologie. Beide groepen zijn geografisch strikt van elkaar gescheiden, maar kunnen belangrijke actoren zijn in elkaars ontwikkelingsvraagstukken. Beide populaties zijn actief betrokken bij allerhande besluitvormingstrajecten.

Architectuurcentrum | aMb onderzoekt de potentie van concrete uitwisseling en samenwerking tussen deze twee bevolkingsgroepen waarbij het evident is dat de bestuurders van de gemeente Houten en het kennisnetwerk van Architectuurcentrum | aMb in dit traject niet mogen ontbreken. Binnen deze context biedt het werk van Architectuurcentrum | aMb een duidelijke ‘spin-off’ naar zowel het theoretische discours over milieu, landschap en architectuur, zowel qua ontwerp, realisatie en beheer. Houten dient zo als case-studie voor ruimtelijke ontwikkelingen en vraagstukken, zowel op regionaal niveau als in de internationale context van stedelijke ontwikkelingen.

 
Ambities
Kennis / Inspiratie / Handelingsperspectief / Samenwerking
  Toekomstverkenningen, Kennis en inspirerende toekomstscenario’s zijn van groot belang voor de verschillende opgaven waar het gebied voor staat.

Eigenaarschap Duurzame ontwikkeling vereist nieuwe rolmodellen voor de processen van besluitvorming, ontwerp en beheer. Hierbij spelen we in op de Engelse vertaling. in de betekenis van ‘stewardship’.
Verantwoordelijkheid nemenvoor iets wat niet van jou is maar wel relevant is voor de maatschappij. Eigenaarschap verwijst naar het innovatieve kader waarbinnen processen van ontwikkeling vormgegeven, georganiseerd en/of gefaciliteerd kunnen worden. En in hoeverre je zelf verantwoording kan nemen voor een of iets ander(s). We zullen dan ook ingaan op het ontwerp en de methode van het proces, met subthema’s zoals toe-eigening en het opzoeken en vormgeven van grenzen in de openbare ruimte – op verschillende schaalniveaus.

Waar begint en eindigt de verantwoordelijkheid van een individu betreffende de invulling van zijn leefomgeving? Welke participatieve en/of collectieve projecten of mogelijkheden liggen er, als inspiratie en input voor komende ruimtelijke planningsopgaven?

Klimaat in de stad Het werksymposium ‘Klimaat in de stad’ biedt middels voorbeeld-scenario’s inzicht in nieuwe denkstructuren voor het oplossen van klimaatvraagstukken. Dit is mede op lokaal niveau van belang voor ontwikkelaars, bestuurders en andere geïnteresseerden die te maken hebben met de inrichting van de groene long Schalkwijk, groene ‘inbreiding’ van de bebouwde kom en het oplossen van infrastructurele vraagstukken. Buiten het gebied is het relevant voor de bijdrage aan de kennisontwikkeling in het algemeen.

Voedsel Voedselproductie (en beleving) is het knooppunt binnen alle lokale vraagstukken rond (streek)identiteit, inrichting en economie. Architectuurcentrum Makeblijde zal dit hybride
fenomeen met diverse projecten koppelen aan lokale ontwikkelingsvraagstukken als groene inbreiding, gebruik van de openbare ruimte, lokale kennis(economie), de verbinding tussen stad en land en de sociale identiteit.


Ruimte Ecologisch ruimtegebruik vereist nieuwe ideeën en scenario’s voor beheer, gebruik en
verantwoordelijkheid van en binnen de openbare ruimte. Handelingsperspectief & Innovatieve participatie De komende jaren werkt Architectuurcentrum Makeblijde aan het doorontwikkelen van interactieve werkbijeenkomsten c.q. buitenactiviteiten die garant staan voor een renderende creatieve uitwisseling tussen vakspecifieke en culturele disciplines, bestuurders en gebruikers/bewoners. Al deze betrokkenen zijn afhankelijk van elkaar om bestaande situaties uiteen te rafelen en de conclusies in samenhang met elkaar te vertalen naar nieuwe inrichtingsprogramma’s en/of gebruiksuggesties voor stad en land. Dit kan óók het oplossen of creëren van nieuwe ondernemersvraagstukken zijn.

Vanuit een specifiek thema of vraagstuk wordt steeds opnieuw gekeken naar welk
cluster van professionals en bewoners/gebruikers en/of bestuurders nodig is voor een
creatieve ‘spin-off’ waarbij belangen, persoonlijke ervaringen en beleving geïnterpreteerd worden binnen de context van meer academische kaders en structuren (en vice versa).
We bouwen voort op de kennis die we in de laatste jaren hebben opgebouwd, zowel op het gebied van publieksparticipatie als het inhoudelijke discours op het gebied van de
landschapsontwikkelingen. Publieksparticipatie heeft alleen zin als er naast kennis ook een concreet handelingsperspectief geboden wordt voor het (her)gebruik, de her(inrichting) en/of de (her)beleving van de stedelijke en landelijke omgeving.