logo230

Architectuurcentrum
Makeblijde

Oud Wulfseweg 3
3992 LT Houten
lijnd  
 
lijnd
 
Jaren
> 2012
> 2011
 
lijnd
Sponsors / Partners
 
nvtl  
alt  
mbkl  
lijnd  
Links  
Stimuleringsfonds Creatieve Industrie  
NVTL  
Alterra Wageningen UR  
Makeblijde  
   
   
   
   
   
   
ARCHITECTUURCENTRUM
MAKEBLIJDE | aMb
Home
Agenda Nieuwsbrief Architectuurcentrum Educatie Projecten me Publicatie me Organisatie me Contact
LS
DIG Architectuurcentrum Makeblijde | aMb - 2011/2012
De Achtertuin – U/H10/015.RPA/02
  > Eetbaar landschap / Stadslandbouw in Houten
> Initiatives, books and blogs on urban Farming - (English)
> Activiteiten ~ DIG
> Downloads
LS
Stadslandbouw in Houten / Eetbaar Landschap
LS
Houten Houten is een nieuwe stad die zich volledig richt op de stedelijke voorzieningen in de naburige steden als Utrecht. Dus geen verspreide winkels en geen multifunctionele openbare ruimte. Geen haringkarren, patattenten, cafés, bloemenstallen, ijsboeren, auto's, etc. Houten is een modelstad voor buiten-wonen op het voormalige platteland. Vrijwel iedereen heeft zelf een tuin en het openbare groen wordt door de gemeenschap, lees: de overheid beheerd
  Houten is een gemeenschap in wording. Zoekende naar haar eigen (groene) identiteiten. Houten bestaat deels uit een grote hoog opgeleide gemeenschap die ooit voor meer groene ruimte de stad verliet. Anderen woonden al in het ooit agrarische Houten. Het is niet verwonderlijk dat juist in Houten een grote groep zich identificeert met een sterk ecologisch bewustzijn en actief is binnen de milieuwerkgroepen, Transition Towns, natuur/slow food clubs en stadlandbouwprojecten. Ecologie is een lokaal steeds terugkerend thema binnen onderwijsprogramma's, onderwijsinstellingen en media. Binnen Houten bevinden zich volkstuinen, eco supermarkten, schooltuinen en al die gewone tuinen met of zonder eetbare planten.
  h
  ah m aa
  a a a
  a a a
Foto's: aMb / Houten
a a a
LS
De voedselkwestie De voedselkwestie is een issue die een belangrijke rol zal blijven spelen in de toekomst van deze steden. Niet alleen grondgebonden kweek is daarbij van belang maar ook verticale groene tuinen, tijdelijke interventies, multifunctionele gevels, objecten in de semi-openbare ruimte. De samenwerking met andere personen, groepen en instellingen staat daarbij voorop. Het adopteren van ruimte door een specifieke groep of instelling is nu al een praktijk van vandaag.
Foto's: aMb / Tempelhof Berlin
th
Foto's: aMb / Prinzessinnengarten Berlin
pg
pg pg pg
LS
Houten Modelstad / Stadslandbouw Wat tijdens het uitvoeringsproces van DIG werd de totaal andere sociaal culturele positionering van stadslandbouw in grote steden en de omliggende voorsteden, groeikernen en Vinex locaties steeds duidelijker. Er is een gehele andersoortige ruimteclaim. Binnen groeikernen als Houten hoeft stadslandbouw niet veroverd te worden op schaarse grond of braakliggende terreinen. Er is groene ruimte genoeg alleen moet het beheer en bestemming van de publieke ruimtes worden herzien. De kwestie binnen de voorsteden is vooral een kwestie van eigenaarschap en het verlangen om de openbare ruimte in suburbs te transformeren van doorgangsgebieden (Houten Fietsstad) naar verblijf- en ontmoetingsruimtes. Opvallend is de vele kennis over die ecologische voedselproductie en permacultuur die direct ontleend wordt aan het omringende platteland. Met “stadslandbouw in suburbs” krijgt het discours rond stad - land relaties een geheel nieuwe dimensie.
  Houten als modelstad is een antwoord op de vervreemding van bewoners met hun openbare ruimte in de grote stad. Ecologie is binnen een suburb te definiëren als een groep van mensen (biotoop) die de verantwoordelijkheid oppakt voor ontwikkeling, gebruik, inrichting en beheer van de openbare ruimte (Habitat).
Foto's: aMb / Houten
am
LS
DIGTeam Karin Christof / Hans Ligteringen / Monqiue / Twijnstra / Niels Beune / Maurice Thijssen /
Wiek de Keyser / Natascha Hagenbeek / Calanne Moroney / Barbara Paternotte / Mikey Tomkins
LS
Samenwerkende
organisaties
Calanne Moroney
RAWprojects
Natascha Hagenbeek
Permacultuurtuin Makeblijde
De Buurtklaver
Transition Towns Houten
MAS – Maatschappelijk Stages ter Houten
Wijkcentrum de Meerkoet,
Project Randhoeve
Kindercentrum Zjoe Zjoe
Wiek de Keyser
Jong in Houten,
Enter
Houten&Co
Makeblijde Tuindag 2011
LS
Calanne Moroney In 2010 is Calanne Moroney uitgenodigd door het Architectuurcentrum aMb een project rond stadslandbouw te initiëren in de gemeente Houten. Het was Moroney’s integrale werkwijze binnen Stichting RAW en Camp.ism waar duurzame voedselproductie en ecologische architectuur onlosmakelijk met elkaar verbonden zijn, dat het Architectuurcentrum deed besluiten haar uit te nodigen. Voedselproductie is historisch met de stadsidentiteit van Houten verbonden maar niet binnen het stedenbouwkundige,op wonen toegespitste concept van deze groeigemeente opgenomen. De recente inbreidingsagenda van de gemeente daagde uit om voedselproductie weer een plaats te geven binnen de stadsgrens en de strenge scheiding van stad en land te herijken.
rs rs rs rs
  Calanne Moroney werkt sinds 2005 als zelfstandig architect/ontwerper/bouwer en heeft een masters in ecologisch bouwen/energie systemen met ervaring in gerecycled materialen, eetbare groen en duurzaam bouwen. Moroney is een van de initiators van de Stichting RAW, een initiatief om met hergebruikte materialen te bouwen. Voor het Architectuurcentrum Makeblijde heeft Calanne in 2011 en 2012 gewerkt als projectleider van DIG oftewel EETBAAR LANDSCHAP / EDIBLE LANDSCAPING dat ze in de vorm van parasitaire incidentele ingrepen (workshops, lezingen, presentaties, filmavonden) in Houten mede vorm gaf.
"A food activist is someone who is actively informing and encouraging a discussion on bio-piracy, Genetically Modified Food, corporate control, food sovereignty [/security], among others, through actions, research and info- and awareness-spreading.” Calanne Moroney, voedsel activiste en eco-architect
LS
The Diggers ds
The Diggers were a group of Protestant English agrarian communists, begun as True Levellers in 1649, who became known as Diggers, because of their attempts to farm on common land.Their original name came from their belief in economic equality based upon a specific passage in the Book of Acts.The Diggers tried (by “leveling” real property) to reform the existing social order with an agrarian lifestyle based on their ideas for the creation of small egalitarian rural communities.They were one of a number of nonconformist dissenting groups that emerged around this time. bron: en.wikipedia.org
LS
DIG / HOUTEN Calanne Moroney verbindt haar"voedselbewustzijn" met een (geo)politieke stellingname. Tijdens het kennisdelen over de organisatie van voedselproductie binnen de stad is langzaam toegewerkt naar het mondiale debat rond verantwoorde voedselproductie en consumptie. Tijdens de voorbereidingen van DIG in Houten werden door bewoners een drietal initiatieven geïnitieerd rondom stadslandbouw, waarvan er één direct leidde tot de aanleg van de tuin de BuurtKlaver bij de school Klavertje Vier in Houten Noordoost. DIG haalde uit haar eigen netwerk verschillende inspirerende gangmakers en stadslandbouw pioniers naar Houten om het lokale initiatief te ondersteunen en het initiatief te verbreden. Op deze wijze poogde DIG een bijdrage te leveren aan de discussie over en continuering van stadslandbouw in de nabije toekomst. Afgesloten wordt het project in het najaar 2012 met een oogstfeest en kookworkshop en een filmavond over voedsel en stadslandbouw
  d d d
d d
  d d d
  d

 

d
LS